Aktuálna informácia

Podmienky na poukázanie % z dane

Poukázať 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

 • nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podávate vyhlásenie, ste zaplatili v lehote na podanie daňového priznania, ak podávate daňové priznanie, ani povolený odklad a ani povolenie platenia dane v splátkach. Ak suma dane na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia alebo rovnajúca sa 5 eur, ktorú nie ste povinní uhradiť, táto suma sa nepovažuje za daňový nedoplatok,
 • ak Vám zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, preukážete sa potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola Vám zrazená alebo ste nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiadali v správnej výške najneskôr do lehoty na podanie vyhlásenia, t.j. najneskôr do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia. Takéto potvrdenie Vám na žiadosť vystaví zamestnávateľ (taktiež na predpísanom tlačive), pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia. Zamestnancovi, ktorý sa rozhodne prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane, je zamestnávateľ povinný zraziť aj taký daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého suma sa rovná alebo je nižšia ako 5 eur,
 • ak ste vo vyhlásení určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy,
  podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus [§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP].

Ako poukázať % z dane

1.spôsob
v daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, uskutočníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

2.spôsob
vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane

Ak ste zamestnaní, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov ,vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane uskutočníte na osobitnom tlačive, ktoré ako odporúčané tlačivo vydáva Ministerstvo Financií SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

PDF dokument

Prílohou vyhlásenia je potvrdenie od zamestnávateľa, uvedené vyššie. Toto potvrdenie sa podáva taktiež na odporúčanom tlačive, ktoré tu čoskoro doplníme, zatiaľ ho môžete nájsť napr. na stránke www.rozhodni.sk, alebo na www.financnasprava.sk, avšak je potrebné vyplniť na ňom údaje nášho združenia.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

 • Obchodné meno (Názov): Občianske združenie OCD STOP
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO/SID: 42247501
 • Sídlo: Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, 04011 Košice - Západ

Vaše príspevky použijeme na realizáciu cieľov združenia, prevádzku internetovej stránky, financovanie odborných prednášok a ďalších aktivít na akciách organizovaných združením.
V prípade nejasností nám adresujte otázku cez kontaktný formulár, ďakujeme.

Občianske združenie OCD STOP

Potrebujete ďalšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať...

Inšpirácia

Odvaha a vytrvalosť majú v sebe kúzelný talizman, pred ktorým všetky ťažkosti zmiznú a prekážky sa rozplynú.

John Quincy Adams

Naše kontakty

 • Občianske združenie
  OCD STOP
  Lekárska fakulta UPJŠ
  Tr. SNP 1, 040 11 Košice
 • 0903 656 892