Stanovy Občianskeho združenia OCD STOP

 • Stanovy v celom znení vo formáte PDF (Adobe Reader) si môžete stiahnuť tu...
 • Stanovy vo formáte DOC (Microsoft Word) si môžete stiahnuť tu....

Čl. I

Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je: "Občianske združenie OCD STOP" ,(ďalej len "združenie"). Združenie je právnická osoba vytvorená podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov na realizáciu cieľov uvedených v čl. II. Sídlom združenia je Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice - Západ.

Čl. II

Ciele združenia

Ciele združenia sú:

 • 1. organizovanie podujatí zameraných na problematiku obsedantno-kompulzívnej poruchy pre pacientov, ich príbuzných, lekárov, psychológov, terapeutov a iné osoby zaujímajúce sa o túto tematiku, najmä organizovanie pravidelného klubu,
 • 2. osvetová činnosť v styku s verejnosťou (poskytovanie informácií o tomto ochorení a možnostiach liečby),
 • 3. zriadenie a prevádzkovanie internetovej stránky informujúcej verejnosť o obsedantno-kompulzívnej poruche a o aktivitách združenia,
 • 4. získavanie finančných prostriedkov na činnosť združenia a financovanie jeho aktivít od darcov, formou verejných zbierok, dotácií, grantov a príspevkov od domácich a zahraničných subjektov.

Čl. III

Vznik združenia

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Čl. IV

Vznik členstva v združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba, alebo právnická osoba. Členstvo vzniká prijatím záujemcu o členstvo výborom združenia na základe písomnej žiadosti záujemcu o členstvo. Prijatého člena výbor zapíše do zoznamu členov združenia, ktorý vedie výbor.

Čl. V

Práva a povinnosti členov združenia

Člen združenia má tieto práva:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • ak dosiahol vek 18 rokov, má právo voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 • zúčastňovať sa na zhromaždení členov združenia.

Člen združenia má tieto povinnosti:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • podľa svojich možností a schopností pomáhať pri dosahovaní cieľov združenia,
 • nevyvíjať žiadnu činnosť proti cieľom združenia,
 • platiť členské poplatky,
 • chrániť majetok združenia, ktorý mu bol zverený, pred stratou, poškodením, zničením a odcudzením.

Čl. VI

Zánik členstva v združení

Členstvo v združení zaniká:

 • smrťou člena
 • fyzickej osoby,
 • zánikom člena
 • právnickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vystúpením zo združenia - v takom prípade členstvo zaniká doručením písomného oznámenia člena o vystúpení,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov - o vylúčení rozhoduje výbor združenia a proti jeho rozhodnutiu má vylúčený člen právo podať odvolanie na zhromaždenie členov združenia.

Čl. VII

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú zhromaždenie členov združenia, výbor združenia, predseda a podpredseda združenia, kontrolór združenia.

Čl. VIII

Zhromaždenie členov združenia

Zhromaždenie členov združenia (ďalej len "zhromaždenie") je najvyšší orgán združenia. Na zhromaždení má právo zúčastniť sa každý člen združenia. Členovia, ktorí sú fyzickými osobami a dosiahli vek 18 rokov, majú právo hlasovať na zhromaždení a byť volení do orgánov združenia. Právo hlasovať na zhromaždení majú aj členovia, ktorí sú právnickými osobami, pričom tieto vykonávajú toto právo prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo splnomocneného zástupcu. Pri hlasovaní na zhromaždení má každý člen združenia jeden hlas. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia.

Zhromaždenie:

 • volí a odvoláva výbor združenia,
 • schvaľuje rozpočet a ročnú správu o hospodárení združenia,
 • rozhoduje o programe činnosti združenia,
 • rozhoduje o zmene stanov,
 • rozhoduje o rozpustení združenia, alebo o zlúčení s inou právnickou osobou,
 • rozhoduje o výške členských poplatkov.

Zhromaždenie sa schádza minimálne raz za rok, zvoláva ho predseda združenia. Prvé stretnutie zhromaždenia sa uskutoční do troch mesiacov od vzniku združenia. Predseda združenia je povinný zvolať mimoriadne zhromaždenie na základe písomnej žiadosti podpísanej aspoň jednou pätinou členov združenia, a to do 15 dní od doručenia tejto žiadosti.

Čl. IX

Výbor združenia

Výkonným orgánom združenia je výbor. O počte členov výboru rozhoduje zhromaždenie. Za člena výboru môže byť zvolený člen združenia, ktorý dosiahol vek 18 rokov. Členovia výboru sú volení zhromaždením na neurčitú dobu. Prvá voľba výboru sa uskutoční na prvom stretnutí zhromaždenia. Výbor sa schádza na pravidelných rokovaniach najmenej raz mesačne, inak podľa potreby. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia výboru, okrem rozhodnutia o voľbe a odvolaní predsedu, alebo podpredsedu združenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výboru.

Výbor združenia:

 • riadi bežnú činnosť združenia,
 • volí a odvoláva predsedu a podpredsedu združenia spomedzi členov výboru,
 • rozhoduje o použití prostriedkov združenia v súlade s jeho cieľmi,
 • zvoláva, pripravuje a vedie zhromaždenie.

Funkcia člena výboru zaniká smrťou, vzdaním sa funkcie, odvolaním zhromaždením, alebo zánikom členstva v združení.

Výbor môže podľa potreby vytvárať pracovné komisie a skupiny, rozhoduje o ich zložení, cieľoch a úlohách.

Čl. X

Štatutárne orgány združenia

Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorý riadi činnosť združenia a koná v mene združenia. Predsedu v neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda združenia. Predsedu a podpredsedu združenia volí výbor spomedzi svojich členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. Do zvolenia predsedu a podpredsedu združenia koná v mene združenia splnomocnenec prípravného výboru združenia.

Čl. XI

Kontrolór združenia

Zhromaždenie volí spomedzi členov združenia kontrolóra na dobu jedného roka. Do funkcie kontrolóra združenia môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov. Kontrolórom nemôže byť člen výboru.

Kontrolór:

 • kontroluje hospodárenie združenia,
 • upozorňuje orgány združenia na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov pri činnosti združenia,
 • za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu, ktoré ho môže odvolať,
 • môže sa zúčastňovať na rokovaní výboru, bez práva hlasovania.

Čl. XII

Hospodárenie združenia

Majetok združenia tvoria:

 • členské poplatky, dary a iné príjmy od fyzických a právnických osôb,
 • príjmy z činností pri napĺňaní cieľov združenia,
 • dotácie, granty, príspevky od domácich a zahraničných subjektov.

Majetok a príjmy združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia, na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti, prípadne na iné aktivity v súlade so stanovami združenia. Finančné prostriedky združenia sú uložené na samostatnom účte v banke. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe zhromaždením schváleného rozpočtu. O použití finančných prostriedkov a vecných prostriedkov rozhoduje výbor združenia v súlade s cieľmi združenia.

Hospodár združenia je volený výborom na neurčitú dobu a eviduje majetok združenia. Výbor môže hospodára odvolať. Ochrana majetku združenia, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podlieha kontrole kontrolórom združenia.

Čl. XIII

Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. O dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení združenia rozhoduje zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Pri zániku na základe rozhodnutia ministerstva vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom. Rovnako sa postupuje aj pri dobrovoľnom rozpustení združenia, ak niet orgánu, ktorý by vykonal vyporiadanie.

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Inšpirácia

Získajte silu, odvahu a dôveru zo všetkých skúseností, v ktorých ste stáli proti svojej úzkosti. Ste schopný si povedať: “Čelil som svojmu strachu a dokážem to aj nabudúce.”

Eleanor Roosevelt

Naše kontakty

 • Občianske združenie
  OCD STOP
  Lekárska fakulta UPJŠ
  Tr. SNP 1, 040 11 Košice
 • 0903 656 892